Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Dekkers Business Bikes is dé zakelijke fietsspecialist. Zij levert mobiliteitsoplossingen voor de zakelijke markt en biedt daarbij slimme servicepakketten aan voor complete ontzorging. Via Dekkers Business Bikes kunt u fietsen kopen, onderhoudscontracten sluiten, fietsen leasen en fietsen huren. 

De leasevoorwaarden kunt u vinden in de Algemene Leasevoorwaarden van Dekkers Business Bikes. De bepalingen uit hoofdstuk 1 gelden voor alle diensten van Dekkers Business Bikes. De bepalingen uit hoofdstuk 2 gelden voor verkoop, de bepalingen uit hoofdstuk 3 gelden voor verhuur en de bepalingen uit hoofdstuk 4 gelden voor service & onderhoud.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Dekkers Tweewielers B.V. handelend onder de naam Dekkers Business Bikes, hierna: DBB en u, onze klant. 
 2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan.
 3. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Wanneer u interesse heeft in de dienstverlening van DBB kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen waarin wij uw behoefte in kaart brengen. 
 2. Aan de hand van uw gegevens stelt DBB een overeenkomst op. Het aanbod in deze overeenkomst is 30 dagen geldig.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u hiermee akkoord gaat.
 4. Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden.
 5. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden mag DBB gebruik maken van derden.

Artikel 3. Hoe betaalt u voor de producten en diensten van DBB? 

 1. U betaalt via automatische incasso of op factuurbasis. De factuur betaalt u binnen 30 dagen.
 2. Betaalt u niet, dan bent u vanaf de vervaldatum van de factuur rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente bedraagt 1% per maand.
 3. DBB mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 4. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan DBB weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
 5. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 6. U heeft niet het recht uw vorderingen te verrekenen met facturen van DBB.

Artikel 4. Wat zijn kostenverhogende omstandigheden?

 1. De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang. Er is in dat geval sprake van meerwerk.
 2. DBB heeft het recht om de prijzen te verhogen als sprake is van prijsontwikkelingen. Denk hierbij aan een wijziging in belastingen, inkoopprijzen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een kostenverhoging voor DBB met zich meebrengen. De prijzen worden in ieder geval jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Artikel 5. In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst?

 1. Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
 2. DBB mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden.

Artikel 6. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, arbeidsongeschiktheid en andere ernstige storingen in het bedrijf van DBB.
 2. In geval van overmacht, kan DBB de uitvoering van de overeenkomst opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ontbinden. DBB is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd.
 3. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. DBB is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.
 2. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt DBB uw persoonsgegevens. DBB verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Meer informatie over hoe DBB omgaat met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van DBB.
 3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. DBB neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen. 
 5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@dekkersbusinessbikes.nl. 

Artikel 8. Wie is waarvoor aansprakelijk? 

 1. De aansprakelijkheid van DBB uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door DBB gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan een maand is de aansprakelijkheid beperkt tot het declaratiebedrag over de maand voorafgaand aan het moment dat het schadeveroorzakend feit zich heeft voorgedaan. In alle gevallen is aansprakelijkheid per gebeurtenis beperkt tot € 5.000,-.
 3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 5. U vrijwaart DBB voor aanspraken van derden.
 6. Iedere aansprakelijkheid van DBB vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.
 7. De bepalingen in dit artikel gelden ook voor de moedermaatschappij(en) van DBB en alle aan DBB gelieerde werkmaatschappijen.

Artikel 9. Wijziging van deze voorwaarden

DBB kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

Artikel 10. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.
 2. Als we er niet uitkomen, is de rechtbank Limburg exclusief bevoegd. 

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag en ieder ander internationaal verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

HOOFDSTUK 2. VERKOOP

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij de verkoop van fietsen (hierna: de producten) via DBB.

Artikel 12. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Nadat u akkoord gaat met de offerte wordt een afspraak gemaakt over de levering van de producten.
 2. U zorgt ervoor dat de plaats van levering onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn en neemt de producten af op het moment dat ze worden bezorgd. Doet u dit niet, dan bent u de aanvullende kosten verschuldigd.
 3. Leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
 4. Kosten voor levering komen voor uw rekening.
 5. DBB heeft het recht een aangepast product te leveren mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en functionaliteit.

Artikel 13. Wat zijn uw verplichtingen?

U keurt en controleert de producten direct na ontvangst. In het bijzonder dient u te controleren of de juiste producten en aantallen zijn geleverd. Doet u dit niet, dan gaat DBB ervan uit dat volgens de overeenkomst is geleverd. Hierbij geldt een termijn van 3 dagen na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 3 dagen na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten. U dient schriftelijk te reclameren. Als fiets worden gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat deze is goedgekeurd.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door DBB geleverde producten blijven eigendom van DBB totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft. 
 2. U mag deze producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren en dient ze als herkenbaar eigendom van DBB op te slaan.
 3. Als een derde beslag legt op de producten of een recht hierop wil vestigen, dan laat u dit zo snel mogelijk weten aan DBB.
 4. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme en storm. Als DBB hierom vraagt, mag DBB de polis van de verzekering inzien. 

Artikel 15.Garantie

 1. Op de producten van DBB geldt een garantietermijn gelijk aan de fabrieksgarantie.
 2. Wilt u een beroep doen op de garantie? Neem contact op met DBB onder vermelding van de gebreken.
 3. Als DBB erkent dat het gebrek onder de garantie valt, repareert of vervangt DBB het product.
 4. Geen garantie wordt gegeven in het geval dat:
  1. sprake is van overmacht;
  2. u nog niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan;
  3. u de producten onoordeelkundig heeft behandeld, verwerkt of de door DBB gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd;
  4. zaken zijn geleverd die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd;
  5. sprake is van normale slijtage.
 5. Als u ten onrechte een beroep doet op de garantie, worden de kosten die DBB heeft gemaakt aan u doorbelast. 

HOOFDSTUK 3. VERHUUR

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofstuk 1 van toepassing bij de verhuur van fietsen (hierna: het gehuurde) via DBB.

Artikel 16. Hoe gaat de verhuur in zijn werk?

 1. Nadat u de huurovereenkomst heeft ondertekend, wordt een datum afgesproken voor het overhandigen van het gehuurde.
 2. De huur vangt aan op de dag waarop het gehuurde het terrein van DBB verlaat en eindigt op de dag van teruggave op het terrein van DBB.
 3. Afgesproken termijnen zijn nooit fatale termijnen.

Artikel 17. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U keurt en controleert het gehuurde direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat DBB ervan uit dat het gehuurde aan de overeenkomst voldoet. Hierbij geldt een termijn van 24 uur na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 24 uur na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten. 
 2. U bent verplicht om:
  1. het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de bedienings- en veiligheidsvoorschriften van DBB;
  2. defecten, schade en verliezen onmiddellijk aan DBB te melden;
  3. een gemachtigde van DBB gedurende de huurperiode op verzoek toegang te geven tot het gehuurde voor een controle;
  4. het gehuurde identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat terug te leveren aan DBB op het afgesproken tijdstip;
  5. het gehuurde deugdelijk te verzekeren. Dit wil zeggen ten minste de vervangingswaarde;
  6. het gehuurde als herkenbaar eigendom van DBB te bewaren.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DBB:
  1. het gehuurde te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie;
  2. het gehuurde aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren;
  3. veranderingen aan het gehuurde aan te brengen. Als wel toestemming wordt gegeven, zijn de kosten voor herstel van de zaken voor uw rekening.
 4. Als door niet naleving van bovenstaande verplichtingen of verboden schade ontstaat, komt deze voor uw rekening.
 5. Als materialen om welke reden dan ook later worden geretourneerd dan afgesproken, dient u naar rato van de vertraging een extra huurprijs te betalen. Als de kosten voor DBB hoger zijn, specificeert DBB deze kosten en mag zij de daadwerkelijk gemaakte kosten doorbelasten.

Artikel 18. Het verhuurplatform

 1. De verhuur aan eindgebruikers verloopt via het platform van DBB. U ontvangt hiervoor instructies.
 2. Mocht u om welke reden dan ook geen gebruik maken van dit platform, dan bent u verplicht om de eindgebruikers van de fietsen een gebruikersovereenkomst te laten tekenen conform het meest actuele model dat DBB u toestuurt. 

Artikel 19. Hoe eindigt de huurovereenkomst?

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de huurovereenkomst.
 2. Een huurovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd en eindigt bij het verstrijken van de afgesproken periode. 

HOOFDSTUK 4. SERVICE & ONDERHOUD

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij service en onderhoud door DBB.

Artikel 20. Hoe gaat service & onderhoud in zijn werk?

 1. DBB voert service of onderhoud uit nadat u akkoord bent gegaan met de offerte of als onderdeel van een door u afgesloten servicepakket.
 2. Service en onderhoud vindt plaats op uw locatie of in het Service Center van DBB. 
 3. Afgesproken termijnen zijn nooit fatale termijnen. 

Artikel 21. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. Indien DBB service en onderhoud op uw locatie uitvoert dient u ervoor te zorgen dat:
  1. DBB op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats van de werkzaamheden en de plaats(en) en toegang voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsmaatregelen;
  2. u DBB tijdig (24 uur voor het afgesproken tijdstip) waarschuwt als de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kunnen worden verricht;
  3. eventuele werkzaamheden door derden zijn beëindigd voordat DBB met zijn werkzaamheden begint. Als dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
  4. de plaats(en) van werkzaamheden vrij zijn van overtollige materialen;
  5. DBB kosteloos kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie zoals elektriciteit, gas en water;
  6. opslagplaatsen van materialen en hulpmiddelen van DBB zodanig zijn dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook niet kan plaatsvinden;
 2. Als u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet leggen wij een nieuwe datum vast en/of brengen wij extra kosten in rekening.
 3. U keurt en controleert de producten direct na service en onderhoud direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat DBB ervan uit dat het werk volgens de overeenkomst is uitgevoerd. Hierbij geldt een termijn van 24 uur na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 24 uur na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten. 
© 2024 - Dekkers Business Bikes
Created by LR Internet